Regulamin

Regulamin świadczenia usług na stronie www.dietetyk-med.pl

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

Właścicielem strony www.dietetyk-med.pl, zwanej dalej Serwisem, jest Malwina Taborowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MEDIMAL Malwina Taborowska (NIP 783159488, REGON 362469015) z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji.

 

 

 • 2 Usługi elektroniczne

 

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz użytkownika Serwisu, zwanego dalej Zamawiającym, usługi zdalne: konsultacje telefoniczne (tylko polskie numery) i/lub opracowanie zaleceń żywieniowych.

 

 

 • 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

 1. Złożyć zamówienie i jednocześnie kupić usługę można poprzez system płatności internetowych Przelewy24 – najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację.
 2. Opracowanie zaleceń żywieniowych dostępne jest tylko po konsultacji.
 3. W przypadku zakupienia zaleceń żywieniowych, po zaksięgowaniu wpłaty (lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu), zostaną one dostarczone w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w formie elektronicznej pdf).

 

 

 

 

 • 5 Reklamacje

 

 1. Zamawiający akceptuje art. 38 pkt.1 ustawy o prawach konsumenta, z którego m.in. wynika, że:

"prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.”

 

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczona usługa jest niezgodne z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do korekty usługi w ciągu 7 dni od dostarczenia opracowania pisemnego.
 2. Jeśli zamawiający poda nieprawdziwe informacje na temat stanu swego zdrowia, reklamacja nie będzie uwzględniona.

 

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Zamawiający oświadcza, iż podane informacje na temat jego stanu zdrowia są prawdziwe i dokładne a wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zalecanej diety skonsultuje z lekarzem. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub problemy z płatnością spowodowane przez system płatności internetowych Przelewy24 lub błędy na portalu znznylekarz.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami-przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Pin It