TELEFONICZNE ZAPISY OBSŁUGUJE CENTRUM ZDROWIA AGVITA tel. 533 336 877 (9.00-18.00, pn-pt).

Samodzielne zapisy

Regulamin

Regulamin świadczenia usług na stronie www.dietetyk-med.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 Właścicielem strony www.dietetyk-med.pl, zwanej dalej Serwisem, oraz administratorem danych osobowych jest Malwina Taborowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MEDIMAL Malwina Taborowska (NIP 783159488, REGON 362469015) z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do CEIDIG.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji.

 

 2. Usługi elektroniczne

 

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz użytkownika Serwisu, zwanego dalej Zamawiającym, usługi zdalne: konsultacje telefoniczne (tylko polskie numery) i/lub opracowanie zaleceń żywieniowych.

 

 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

  1. Konsultacje telefoniczne dostępne są tylko dla osób, które odbyły wcześniej pierwszą wizytę w gabinecie stacjonarnym.
  2. Złożenie zamówienia i jednocześnie zakup usługi konsultacji telefonicznej odbywa się poprzez system płatności internetowych Przelewy24 – najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację. Pracownicy recepcji obsługujących zapisy (Centrum Zdrowia Agvita w Poznaniu) wysyłają mail z instrukcją zakupu konsultacji.
  3. Opracowanie zaleceń żywieniowych dostępne jest tylko po konsultacji.
  4. W przypadku zakupienia zaleceń żywieniowych: stacjonarnie w placówce lub zdalnie przez system Przelewy24, zalecenia zostaną wysłane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, w formie elektronicznej pdf na wskazany przy rejestracji e-mail.

 

 4. Reklamacje

 

  1. Zamawiający akceptuje art. 38 pkt.1 ustawy o prawach konsumenta, z którego m.in. wynika, że:

"prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.” 

  1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczona usługa jest niezgodne z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do korekty usługi w ciągu 7 dni od dostarczenia opracowania pisemnego.
  2. Jeśli zamawiający poda nieprawdziwe informacje na temat stanu swego zdrowia, reklamacja nie będzie uwzględniona.

 

 5. Postanowienia końcowe

 

  1. Zamawiający oświadcza, iż podane informacje na temat jego stanu zdrowia są prawdziwe i dokładne a wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zalecanej diety skonsultuje z lekarzem. 
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub problemy z płatnością spowodowane przez system płatności internetowych Przelewy24 lub błędy na portalu znanylekarz.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami-przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Pin It